Ana sayfa » İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?
Yansımalar

İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?

Merhaba İşçi ve memurlarda Dogum Iznı Kadın çalışan için kaç gündür?

İş hayatımızda belli bir takım kurallar ve kanunlarla belirlenmiş olan bir sürü yönetmelikler mevcuttur. Bu yönetmeliklere göre çalışma hayatımız şekillenmiştir. Bu uyulması gereken kurallardan bazı hayatımıza işlenirken farklılıklara sebep olmuştur.Bu farklılar zaman zaman eşitlik konusunda makasın tamamen açılmasına iki farklı sonuca ulaşmasına sebep olacaktır. Bu konuda makasın açılmasında en çok sebep olanlar iş kanunu ve devlet memurları kanunudur. Bu iki kanunda bulunan maddelere ve yönetmeliklere göre bu yazımızda İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?? konusunu işleyeceğim. Çok farklı sonuçların nasıl hayatımıza yansıdığını sizlerde göreceksiniz.

İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?

İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür? İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?

4857 sayılı iş kanunundaki yeri Madde 66-74 sayılı kanuna maddesine göre işçilerde Çalışma süresinden sayılan haller
Madde 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:
a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında
çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri
ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini
yapmaksızın geçirdiği süreler.

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili
gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp
getirilmeleri esnasında geçen süreler.
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
, Analık halinde çalışma ve süt izni

Madde 74 – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak
üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan
önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun
olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde
çalışabilir.

Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle:
13/2/2011-6111/76 md.)

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce
kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
(Ek cümleler: 29/1/2016-6663/22 md.) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü
hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış
çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği
tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/22 md.) Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası
analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun
hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya
erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki
doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.
Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç
yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine
ilişkin hükümler uygulanmaz.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan
önce ve sonra gerekirse artırılabilir.

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif
işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik
halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. (Ek cümle: 29/1/2016-
6663/22 md.)

Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya
evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk
saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi
kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/22 md.) Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu
Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftadır

 

657 sayılı devlet memurları kanunundaki yeri

 

Memurlarda İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?

657 sayılı Devlet memurları kanunu Madde 104Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/106 md.)

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. (Ek cümle: 29/1/2016 – 6663/6 md.) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Ek cümleler: 29/1/2016 – 6663/6 md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.

Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür?

Memurlar için toplamda DOĞUMDAN ÖNCE 8 DOĞUMDAN SONRA 8 hafta
Yasalar ve yansımaları konusunda ana başlık olarak hazırladığım yazıların tamamını okumanızı isterim. Yasalarda olan ve küçük detayların hayatımızda yarattığı büyük etkilerine dikkat çekmeye çalışıyorum. Mikro etkilerin makro sonuçlar doğurması bence hiç anlamlı değil. Benzer konulardan biriside fazla mesainin işsizlik oranına doğrudan etki etmesi oldukça enteresan bir konudur. İşsizlik oranına doğrudan etki eden unsur fazla mesainin haddinden fazla yapılmasıdır. İşsizlik oranı nasıl düşürülür ? başlıklı yazımı kesinlikle okumalısınız.
Hayatımızda yasaların olumsuz etkilerine , yaşantımızda kelebek etkisi gibi nasıl büyük ve olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yapılan yasaların, kanunların ve yönetmeliklerin yaşantıya adapte edilmesi konusunda devletin bazı adımlar atması gerektiği açıktır. Hani nasıl ehliyetlerde 2 yıl staj dönemi varsa, nasıl bir işe alışmadan evvel bir süre oryantasyon süresi varsa yasaların hayatımıza adapte edilmesinde benzer bir uygulamanın olmasını düşünüyorum.
Ayrıca Yansımalar konulu yazımı buradaki başlıktan takip edebilir okuyup paylaşabilirsiniz.

İşçi memur arasındaki farkları gösteren ve İşçi ve memurlarda Doğum İzni Kadın çalışan için kaç gündür? konusundan farklı olan diğer yazılarımda birisi olan >İşçi ve memurlarda Aylıksız Doğum İzni Doğum Yapan Memureye kaç gündür?başlıklı yazımı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim

KAYNAKÇA

blank

İbrahim Tunç

Merhabalar
Güncel ve ilginç konularda özelliklede iş hayatında yaşananları izah etmeye çalıştığım yazılarımla buradan sizlere ulaşıyor olacağım. Yazdığım yazılar belki hayatınız boyunca bu şekilde sunulmamış olacaktır. Aşırı derecede ilginizi çekecek yazılarım mevcut olacak. Özellikle yasalar ve yansımalar üst başlığında yazılarım size perspektif dışından bakış açısıyla bakmanızı sağlayacaktır. 2. KİTABIM OLAN YASALAR ve YANSIMALAR İSİMLİ KİTABIM yakında e kitap olarak yayına alınacaktır.

Yazılar ekranı aşağı doğru kaydırdıkça otomatik olarak açılacaktır.
Lütfen aşağıya doğru kaydırıp diğer yazılarımızı da okuyun.
Çok sevgiler

YORUM EKLE

YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYIN